На основу члана 43. став 6. Статута Удружења Краљевина Србија на седници Извршног одбора Удружења Краљевина Србија, одржаној 22. јуна 2020. године, Извршни одбор Удружења Краљевина Србија доноси следећу:

О Д Л У К У

О распуштању Повереништва Аранђеловац, Повереништва Зајечар Повереништва Ћуприја, и Повереништва Приједор. Овом одлуком престаје мандат свим функционерима повереништва Удружења Краљевина Србија у Ћуприји, Aранђеловцу, Приједору и Зајечару.

Досадашњи повереници Повереништва КС у Аранђеловцу, Зајечару, Ћуприји и Приједору обавезују се да у року од 8 ( осам ) дана од пријема ове Одлуке, надлежном кординатору достави печат Повереништва КС, као и сву осталу документацију Удружења која се налази у Повереништву КС. Достављање се може извршити лично или препорученом пошиљком на адресу Булевар ослобођења 83/А, 11010 Београд.

Одлука о именовању Повереника за Аранђеловац, Зајечар, Ћуприју и Приједор донеће се накнадно.

О б р а з л о ж е њ е

На седници Извршног одбора Удружења Краљевина Србија одржаној у Београду дана 22.06.2020. године потпредседник Извршног одбора, господин Саша Станисављевић, изнео је образложени предлог за распуштање Повереништво у Аранђеловцу, Ћуприји, Зајечару и Приједору.

Утврђено је да Повереништва у Аранђеловцу, Зајечару, Ћуприји и Приједору Удружења Краљевина Србија нису поступала у складу са одлукама Извршног одбора и упутствима надлежног Координатора, а исто тако нису постигли очекиване резултате у раду на територији за коју је био надлежан.

Како није пронађена могућност за превазилажење насталих проблема, на основу свега изнетог, донета је Одлука као у изреци.