Статут Удружења

На основу чл. 62 став. 4 Статута Удружења Краљевина Србија, а у складу са чланом 22. став 1. Истог, као и члана 22. став 4. Закона о удружењима (Сл. Гласник РС 51/2009 од 14. 07. 2009 године) Скупштина Удружења Краљевина Србија на седници одржаној дана 10. марта 2013. године усваја измењен и допуњен:

 

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА КРАЉЕВИНА СРБИЈА

ПРЕАМБУЛА

Удружење Краљевина Србија основано је под Патронатом Његовог Краљевског Височанства Престолонаследника Александра II Карађорђевића.

I ДЕО

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Статута

Члан 1.

Овим Статутом Удружење Краљевина Србија (у даљем тексту: Удружење) уређује и утврђује: свој назив, знак, седиште, циљеве, начин информисања јавности, начела деловања, права и обавезе чланова, облике организовања, органе управљања, начине њиховог избора и опозива, именовања и смењивања, трајање мандата, средства за рад, престанак рада, као и друга питања од значаја за чланство и рад Удружења.

Основна начела организовања и деловања

Члан 2.

Удружење  је основано као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана, ради остваривања циљева у области  промовисања идеје обнове уставне парламентарне монархије у Србији, неговања традиције, историје и културе српског народа, као и свих народа који живе на територији Републике Србије, промовисање демократије, људских права, толеранције, образовања, породице, заштите животне средине, спорта и здравог живота у целини.

Циљеви Удружења су ширење идеје монархије, унапређење демократије, људских и мањинских права, промовисање идеје толеранције и узајамног поштовања међу верским и националним групама у Републици Србији кроз образовање и едукацију,  промоција културног и историјског наслеђа, здравог начина живота, као и сарадња са сличним удружењима и асоцијацијама на нивоу Републике Србије и дијаспоре.

Члан 3.

У остваривању програмских начела и циљева из Члана 2. овога Статута Удружење се користи демократским и ненасилним средствима, не прихватајући недемократске, тоталитарне или друге насилне методе.

Члан 4.

У остваривању циљева и програмских начела Удружење сарађује са политичким странкама и удружењима у земљи и иностранству.

Назив, седиште, печат и знак, представљање и заступање

Члан 5.

Пун назив Удружења је Удружење Краљевина Србија, а скраћени назив Краљевина Србија или КС.

Члан 6.

Седиште Удружења је у Београду.

Удружење има печат, округлог облика са текстом на ободу » Краљевина Србија – Београд« исписан ћириличним писмом.

Удружење има свој знак – Стилизована слова КС са круном изнад њих.

Слава Удружења је Свети Симеон Мироточиви.

Члан 7.

Удружење представља и заступа Председник Удружења. Председник може овластити друга лица да заступају и представљају Удружење у складу са овим Статутом.

Јавност рада

Члан 8.

Рад и деловање Удружења је јаван. Јавност рада и деловање органа и чланства Удружења остварује се на јавним скуповима, трибинама, учествовањем на округлим столовима и на друге начине, успостављајући односе и делујући на јавно мњење грађана,  симпатизера и чланова Удружења.

II ДЕО

ЧЛАНСТВО

Члан Удружења

Члан 9.

Члан Удружења може бити свако ко попуни приступницу и прихвати основна начела Статута Удружења.

Права чланова

Члан 10.

Члан Удружења има право да:

 1. бира и буде биран у све органе Удружења;
 2. равноправно учествује у активностима Удружења;
 3. слободно изражава своје мишљење у оквиру Удружења;
 4. слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом и основним програмским ставовима Удружења;
 5. добије заштиту Удружења ако буде угрожен због обављања активности везаних за рад Удружења;
 6. учествује у утврђивању и остваривању циљева Удружења;
 7. буде информисан о активностима Удружења;
 8. остварује и друга права предвиђена Статутом и општим актима Удружења.

Обавезе чланова

Члан 11.

Члан Удружења има обавезу да:

 1. поштује Статут и одлуке органа Удружења;
 2. заступа и остварује циљеве, ставове и одлуке Удружења у јавности;
 3. ради на очувању угледа Удружења и унапређује исти;
 4. долази на састанке органа и тела Удружења чији је члан;
 5. плаћа чланарину;
 6. испуњава и остале обавезе у складу са Статутом или општим актима Удружења.

Престанак чланства

Члан 12.

Чланство у Удружењу престаје:

 1. иступањем из Удружења (писаним путем или чином повратка чланске карте);
 2. доношењем коначне одлуке о искључењу;
 3. смрћу члана

Члан коме је чланство престало на основу тачке: 1. из става 1. овога члана, стиче право поновног учлањења након истека пола године од престанка чланства.

Одговорност чланова

Члан 13.

За поступке којима нанесе штету угледу и интересима Удружења, члан одговара  дисциплински.

Члан 14.

Против члана чије је понашање и деловање усмерено против одлука органа Удружења или нечасним делима и грубим поступцима крши Статут и циљеве Удружења и на тај начин штети угледу Удружења, спроводи се дисциплински поступак.

Начин спровођења и мере које се могу изрећи у дисциплинском поступку ближе уређује Правилник о дисциплинској одговорности који усваја Управни одбор.

Почасни члан

Члан 15.

Статус почасног члана Удружења може бити додељен појединцу због изузетног доприноса раду Удружења или за нарочите заслуге у области успостављања, развоја и промовисања уставне парламентарне монархије и других начела којима је Удружење привржено.

Одлуку о додељивању статуса почасног члана доноси председник Удружења или Управни одбор Удружења.

Права мањине

Члан 16.

Чланови Удружења који се не слажу са одлуком већине, имају право да своје мишљење и даље заступају и бране у оквиру органа Удружења.

Члан Удружења не може бити позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Удружења.

Група од 1/3 чланова сваког органа има право да тражи ревизију одлуке од стране вишег органа у Удружењу.

III ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Основи организације

Члан 17.

Удружење је организовано на територијаном принципу.

Организацију Удружења чине: општински и градски одбори, а по потреби и месни одбори, на чијој територији чланови Удружења имају пребивалиште, односно боравиште најмање 6 месеци.

У општинама и градовима у којима се нису стекли услови за формирање одбора Удружења из става 2. овог члана или у којима је распуштена организација Удружења, делују повереници Удружења.

Начин рада и организација повереника одређен је Правилником о раду и организацији повереника Удружења Краљевина Србија, који доноси Управни одбор Удружења.

Члан 18.

Чланови Удружења могу се организовати у савете и ресорне одборе.

Члан 19.

Удружење Краљевина Србија је јединствена организација.

Удружење Краљевина Србија у правном промету делује као једно правно лице.

Органи Удружења

Члан 20.

Органи Удружења  су:

 1. Скупштина
 2. Управни одбор
 3. Председник
 4. Потпредседници
 5. Секретаријат
 6. Извршни одбор
 7. Надзорни одбор
 8. Статутарна комисија

 

Скупштина

Члан 21.

Скупштина може бити изборна и радна.

Изборна скупштина може бити редовна и ванредна.

Редовна изборна скупштина одржава се по правилу на сваке 2 године.

Радна скупштина одржава се сваке године.

Скупштину Удружења сазива председник Удружења или Управни одбор.

Припремама Скупштине руководи Организациони одбор који бира Управни одбор на предлог председника Удружења.

Одлука о сазивању Скупштине објављује се месец дана пре одржавања изборне скупштине, односно 15 дана пре одржавања радне скупштине.

Члан 22.

Скупштина:

 1. доноси Статут Удружења и утврђује стратегију рада Удружења;
 2. доноси декларације, утврђује смернице и ставове;
 3. разматра и усваја извештај председника Удружења о раду Удружења у периоду између две Скупштине;
 4. разматра и усваја извештај Статутарне комисије и Надзорног одбора;
 5. бира и разрешава председника Удружења, потпредседнике Удружења, 5 чланова Управног одбора, 3 члана Статутарне комисије и 3 члана Надзорног одбора;
 6. доноси Пословник о свом раду;
 7. разматра остала питања везана за деловање Удружења.

Члан 23.

Скупштину чине:

 1. председник Удружења
 2. чланови Управног одбора
 3. генерални секретар и два секретара помоћника
 4. председник и чланови Извршног одбора
 5. председник и чланови Надзорног одбора
 6. чланови статутарне комисије
 7. председници и координатори ресорних одбора
 8. по два овлашћена делегата из сваког градског или општинског одбора, претходно потврђених од стране Извршног одбора
 9. повереници Удружења

Члан 24.

Скупштина Удружења може пуноважно одлучивати ако је присутна већина од укупног броја делегата Скупштине, а одлуке доноси већином гласова присутних делегата, осим ако је Пословником о раду Скупштине другачије уређено.

Члан 25.

Приликом кандидовања за све органе Удружења, мора се водити рачуна да су кандидати од општег значаја у раду и њиховом доприносу за Удружење, да представљају територијалну, полну, старосну и националну структуру Удружења.

Приликом кандидовања за све органе Удружења мора се уважити сразмерна заступљеност од најмање 1/3 припадника мање заступљеног пола.

Члан 26.

Одредбе о поступку и начину избора утврђују се Пословником о раду Скупштине и Правилником о изборима у Удружењу.

Управни одбор

Члан 27.

Управни одбор је највиши орган одлучивања у Удружењу између два заседања Скупштине.

Управни одбор се састаје најмање једном у два месеца.

Члан 28.

Управни одбор:

 1. утврђује политику Удружења;
 2. спроводи одлуке Скупштине;
 3. утврђује предлог Статута Удружења, као и њихове измене и допуне;
 4. одлучује о удруживању у савез организација и о учлањивању у међународне организације;
 5. на предлог председника Удружења бира председника Извршног одбора, генералног секретара и два секретара помоћника.
 6. одлучује о облицима организовања у Удружењу у складу са Статутом Удружења;
 7. на предлог Извршног одбора доноси одлуку о висини годишње чланарине;
 8. усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања;
 9. усваја извештај Извршног одбора;
 10. образује сталне и повремене комисије са одређеним задацима;
 11. верификује мандат својим члановима;
 12. сазива Скупштину;
 13. доноси Пословник и друге опште акте Удружења из своје надлежности;
 14. обавља и друге послове у складу са овим Статутом и општим актима Удружења.

Управни одбор може поједине послове из своје надлежности да делегира другим органима Удружења.

Члан 29.

У изузетним случајевима, када га за то Патрон овласти, Управни одбор или председник Удружења може да донесе одлуку из надлежности Скупштине Удружења, када доношење такве одлуке не трпи одлагање, а њиме се решава битно питање или спречава наступање штетних последица по Удружење.

Одлуку из претходног става Управни одбор доноси двотрећинском већином од укупног броја чланова Управног одбора и оваквом одлуком не могу бити дерогирана Статутом гарантована права чланова прописане надлежности органа Удружења.

Управни одбор или председник Удружења, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, дужан је да прибави мишљење Статутарне комисије.

Управни одбор, све одлуке донете у складу са ставовима 1, 2. и 3. овог члана, упућује Скупштини на верификацију на првом наредном заседању.

Уколико Скупштина не верификује одлуке из става 4. овог члана, Изборна Скупштина Удружења се мора одржати у року од 90 дана од одбијања верификације одлуке.

Члан 30.

Управни одбор чине:

 1. Председник Удружења
 2. Потпредседници Удружења
 3. Генерални Сектетар Удружења
 4. осталих 5 чланова.

Члан 31.

Управни одбор може пуноправно да одлучује ако седници присуствује већина чланова, а одлуке се доносе већином присутних чланова.

За доношење одлуке о покретању поступка за изгласавање неповерења председнику Удружења и потпредседницима Удружења, потребна је већина од укупног броја чланова Управног одбора.

Управни одбор о свим питањима по правилу одлучује јавно. Управни одбор може одлучити да гласање о било ком питању из његове надлежности буде тајно.

Члан 32.

Одредбе о поступку и начину рада Управног одбора утврђују се Пословником о раду Управног одбора.

 

Председник

Члан 33.

Председник Удружења представља, заступа и руководи Удружењем.

Мандат председника траје две године.

У складу са чланом 22. став 1. тач. 5 председника бира Скуштина Удружења.

Начин и поступак спровођења непосредних избора ближе се одређује Правилником о изборима у Удружењу.

Члан 34.

Председник Удружења:

 1. представља и заступа Удружење у складу са Законом и Статутом Удружења у земљи и иностранству;
 2. стара се о извршавању одлука Скупштине,
 3. сазива и, по правилу, председава седницама Управног одбора;
 4. сазива Скупштину Удружења;
 5. делегира одређена задужења потпредседницима;
 1. именује портпарола;
 2. предлаже за избор Скупштини, у складу са чланом 22. став 1. тач. 5, 5 члана Управног одбора;
 3. предлаже за избор Скупштини, у складу са чланом 22. став 1. тач. 5, кандидате за Потпредседнике Удружења;
 4. у складу са чланом 29. Статута став 1. може донети одлуку из надлежности Скупштине Удружења;
 5. предлаже Управном одбору, у складу са чланом 41. састав Секретаријата, односно Генералног секретара и два секретара помоћника.
 6. подноси извештај о раду Удружења Скупштини и Управном одбору;
 7. даје пуномоћје за заступање Удружења пред судом или другим органом;
 8. потписује финансијска документа Удружења у складу са правилником о финансијском пословању.

Члан 35.

Председник Удружења може сазвати седницу сваког органа и тела у Удружењу.

Члан 36.

Председник за свој рад одговара Скупштини. На предлог Управног одбора или 1/3 чланова Скупштине може се на Скупштини покренути питање поверења председнику Удружења. Гласање о поверењу може да тражи и сам председник Удружења. Одлука о неповерењу је прихваћена ако је за њу гласала већина од укупног броја делегата на Скупштини. Изгласавањем неповерења, након прибављања мишљења Патрона, председнику Удружења престаје мандат.

Председник Удружења може пре истека мандата да поднесе оставку.

У случају из става 1. и става 2. Изборна Скупштина Удружења се мора одржати у року од 60 дана од престанка мандата.

Потпредседници 

Члан 37.

Удружење има потпредседнике које бира Скупштина на предлог председника Удружења, а мандар им траје две године.

Број потпредседника предлаже председник Удружења Скупштини на усвајање.

Члан 38.

Потпредседници  Удружења су задужени за реализацију програмских начела и циљева Удружења, у складу са упутствима која добију од Управног одбора.

Потпредседници  за свој рад одговарају Скупштини и председнику Удружења.

Члан 39.

Председник може покренути поступак за изгласавање неповерења потпредседницима Удружења на начин који је ближе уређен Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Удружењу.

Секретаријат

Члан 40.

Секретаријат Удружења чине генерални секретар и два секретара помоћника и сви секретари општинских и градских одбора Удружења.

Генералног секретара бира Управни одбор Удружења, на предлог председника Удружења и он за свој рад одговара Управном одбору и председнику Удружења.

Два секретара помоћника бира Управни одбор на предлог председника Удружења и они за свој рад одговарају Управном одбору и генералном секретару.

Мандат генералног секретара траје две године.

Рад Секретаријата ће бити ближе одређен Правилником о раду секретаријата Удружења.

Члан 41.

Генерални Секретар Удружења:

 1. врши функцију секретара Управног одбора;
 2. руководи радом Секретаријата Удружења;
 3. уз прибављено мишељење председника Удружења координира и израђује финансијски план за идућу календарску годину и подноси исти на усвајање Управном одбору Удружења најкасније до 01.12. текуће године за следећу годину, те координира израду финансијских планова организација Удружења;
 4. потписује финансијска документа Удружења у складу са правилником о финансијском пословању;
 5. располаже покретном имовином уз прибављено мишљење председника Удружења;
 6. води евиденцију о плаћању чланарине и о томе подноси извештај Управном одбору Удружења сваких 6 месеци;
 7. одговара за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига Удружења;
 8. потписује уговоре о стицању и отуђењу непокретне имовине Удружења уз предходно одобрење Управног одбора Удружења и прибављено мишљење председника Удружења;
 9. обавља и друге послове које му Управни одбор да у надлежност.

Извршни одбор

Члан 42.

Извршни одбор је извршни орган Управног одбора.

Мандат Извршног одбора траје 2 године.

Извршни одбор се састоји из сталних чланова и  шефова ресора.

Стални чланови Извршног одбора су: председник Извршног одбора, потпредседници Извршног одбора, секретар извршног одбора и председник Краљеве омладине

Број и надлежност шефова ресора одређује председник Извршног одбора.

Управни одбор бира, на предлог председника Удружења, председника Извршног одбора.

Председник Извршног одбора  предлаже састав Извршног одбора, у смислу става 5. овог члана,  као и план и програм његовог рада.

Управни одбор гласа о предлогу састава Извршног одбора у целини. Уколико предлог не добије већину гласова присутних чланова Управног одбора, Управни одбор је дужан да делегира новог кандидата за председника Извршног одбора на следећој седници Управног одбора.

Уколико председник Извршног одбора поднесе оставку или из другог разлога трајно није у могућности да обавља дужност, потпредседник Извршног одбора је дужан да води послове Извршног одбора до избора новог, а најдуже до прве наредне седнице Управног одбора.

Председник Извршног одбора може предложити разрешење дужности члана Извршног одбора Управном одбору.

1/3 чланова Управног одбора могу поставити питање поверења Извршном одбору. У том случају се заказује седница Управног одбора, а најкасније 30 дана од дана када је поднет предлог, на којој ће се расправљати и одлучивати о овом предлогу.

Члан 43.

Извршни одбор:

 1. одговара за спровођење одлука Управног одбора;
 2. одлучује о питањима организације рада Удружења;
 3. расправља о облицима организовања у Удружењу;
 4. прати, анализира и усклађује рад локалних органа Удружења и предлаже мере;
 5. одлучује о оснивању одбора;
 6. распушта органе локалне организације и именује поверенике;
 1. стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са Правилником о изборима у Удружењу који усваја Управни одбор; потврђује избор свих органа локалне организације;
 2. у случају директног кршења одлука Управног одбора Извршни одбор може водити дисциплински поступак у првом степену;
 3. доноси Пословник о свом раду;
 4. доноси Пословник о раду општинских и градских одбора Удружења.
 5. обавља и друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 44.

Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.

Статутарна комисија

Члан 45.

Статутарна комисија има  3 члана које бира и разрешава Скупштина Удружења.

Мандат Статутарне комисије је две године.

Статутарна комисија:

 1. тумачи Статут и друга општа акта Удружења;
 2. припрема нацрт измена и допуна статута, по одлуци Управног одбора;
 3. припрема нацрт измена и допуна других општих аката Удружења;
 4. одлучује о усклађености одлука органа Удружења са Статутом;
 5. решава сукоб надлежности органа у Удружењу, када Статутом није другачије одређено;
 6. одлучује у другом степену дисциплинског поступка;
 7. подноси извештај о раду Скупштини;
 8. доноси Пословник о свом раду.

Тумачење Статута и других општих аката Удружења могу тражити сви органи у Удружењу.

Тумачење Статутарне комисије је коначно и обавезујуће за све органе, тела и чланове Удружења.

Избор и разрешење председника и чланова Статутарне комисије уређује се Пословником Скупштине и Правилником о изборима у Удружењу.

Надзорни одбор

Члан 46.

Надзорни одбор је контролно-надзорни орган Удружења.

Мандат Надзорног одбора је две године.

Надзорни одбор чине 3 члана које бира и разрешава Скупштина Удружења.

Надзорни одбор контролише приходе Удружења, употребу финансијских средстава Удружења која је у власништву Удружења или којом Удружење располаже по другом основу.

Надзорни одбор подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Управном одбору Удружења.

Надзорни одбор подноси извештај о свом раду Скупштини Удружења.

Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, као и њихов рад, уређују се Пословником скупштине и Правилником о изборима у Удружењу.

IV ДЕО

ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ ОРГАНИЗОВАЊА

Краљева омладина

Члан 47.

Краљева омладина је посебна организација чланова Удружења који су млађи од 24 година чији је циљ ширење идеје монархије и демократије међу омладином.

Организација и деловање Краљеве омладине уређује се Правилником који доноси Скупштина Краљеве омладине, а који одобрава Управни одбор Удружења.

САВЕТ Удружење Краљевина Србија

Члан 48.

У циљу унапређења свог планског деловања, коришћења искустава и потенцијала пређашњих руководилаца Удружења и угледних активних чланова и симпатизера, као саветодавни орган Удружење формира свој Савет.

Савет припрема и једном годишње предлаже Скупштини документ Стратешког деловања Удружења, за период од минимум једне године. Савет предлаже правце деловања Удружења, припрема и предлаже Скупштини и другим органима Удружења друга документа у складу са тим. Савет деловањем својих чланова активно учествује у позиционирању Удружења у друштву а све у циљу ширења идеје монархије, демократије и испуњавања мисије Удружења Краљевина Србија.

Савет удружења је посебна организација чланова и симпатизера Удружења, који, поред осталих, чине некадашњи високи функционери управе удружења, као и сви остали угледни чланови и грађани који буду позвани од стране самог Савета, а који својим искуством и знањем могу да допринесу остварењу циљева Удружења.

Члан удружења који је у Савету не може обављати другу функцију у удружењу.

Чланове Савета бира Управни одбор на предлог Председника удружења или чланова Савета. Мандат чланства у Савету нема временског ограничења.

Чланство у Савету може престати само Одлуком о искључењу донетом постигнутим консензусом свих осталих чланова Савета или престанком чланства у Удружењу уколико је члан савета и члан Удружења. Све остале одлуке Савет доноси већином гласова.

Савет се састаје на радном састанку једном годишње, као и по потреби, а на позив Председавајућег.

Састанке Савета сазива и води Председавајући.

Организација и деловање Савета уређује се Правилником који доноси Савет, а који одобрава Управни одбор Удружења

V ДЕО

ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Локалне организације

Члан 49.

Удружење на локалном нивоу своје циљеве остварује кроз:

 1. општинске одборе
 2. градске одборе
 3. месне одборе, ако се за такав вид искаже потреба од стране надлежног локалног општинског или градског огранка а прибави дозвола Извршног одбра.

Органи локалне организације промовишу циљеве Удружења на подручју на коме делују, организују и придобијају нове чланове и спроводе циљеве Удружења на локалном нивоу у складу са Статутом и одлукама Удружења.

Питања организације и деловања локалних органа Удружења уређују се Правилником о локалној организацији Удружења, који доноси Управни одбор.

Мандат свих органа локалне организације траје 2 године.

Општински огранак

Члан 50.

Општински огранак чине сви чланови Удружења са територије општине.

Општински огранак се формира ради остваривања циљева Удружења на територији општине.

Органи општинског огранка су:

 1. скупштина општинског огранка;
 2. општински одбор;

Избори за председника и чланове Општинског одбора врше се на непосредним изборима на којима гласају сви чланови Општинског огранка или на Скупштини (већинској или делегатској).

Начин избора одређује Извршни одбор на образложени предлог Општинског одбора у складу са Правилником о изборима у Удружењу.

Избор председника и чланова сталног састава Општинског одбора потврђује Извршни одбор.

Скупштина општинског огранка

Члан 51.

Скупштина општинског огранка је највиши орган локалне организације Удружења.

Скупштина општинског огранка може бити изборна и радна.

Редовна изборна скупштина општинског огранка одржава се по правилу сваке друге године, ванредна по потреби.

Радна се одржава сваке године.

Члан 52.

Скупштина општинског огранка:

 1. одлучује о Извештају о раду који подноси председник Општинског одбора;
 2. бира, разрешава, односно потврђује претходни избор председника и чланова сталног састава општинског одбора;
 3. бира, разрешава, односно потврђује претходни избор председника и потпредседника општинског одбора Краљеве омладине
 4. разматра и остала питања од важности за Удружење, на нивоу локалне самоуправе;

 

Општински одбор

Члан 53.

Општински одбор је орган Удружења који руководи радом општинског огранка.

Општински одбор чине:

 1. председник општинског одбора;
 2. чланови сталног састава општинског одбора;
 3. председник и потпредседник општинскиг одбора Краљеве омладине;
 4. члан Управног одбора са територије општине.

Члан 54.

Основне надлежности Општинског одбора:

 1. организује рад Удружења на територији општине;
 2. промовише циљеве Удружења на територији општине;
 3. спроводи одлуке органа Удружења на својој територији;
 4. предлаже кандидате за све органе и тела која се бирају на Скупштини Удружења и Градским скупштинама;
 5. одлучује у првом степену дисциплинског поступка;
 6. бира секретара општинског одбора из реда чланова сталног састава општинског одбора, на предлог председника општинског одбора;
 7. бира потпредседника општинског одбора из реда чланова сталног састава општинског одбора, на предлог председника општинског одбора;
 8. контролише рад општинског одбора Краљеве омладине.

Општински одбор има свој печат округлог облика са текстом на ободу » Краљевина Србија – Београд« исписан ћириличним писмом и по средини стоји текст назива општине у једном реду, такође исписан ћириличним писмом, док у друга два реда пише » ОПШТИНСКИ ОДБОР«  исписан ћириличним писмом. Сагласност за израду печата општинског одбора даје, на захтев председника општинског одбора, председник Извршног одбора.

Остале надлежности, као и друга питања везана за рад ових органа уређују се Правилником о локалној организацији.

 

Градски одбор

Члан 55.

Градска организација се формира ради спровођења циљева Удружења на територији града.

Органи градске организације су Скупштина, Градски одбор и  председник градског одбора.

Основне надлежности Градског одбора:

 1. остварује циљеве Удружења на својој територији;
 2. спроводи одлуке Удружења на својој територији;
 3. предлаже Извршном одбору распуштање општинских организација и именовање повереника на територији своје организације;

Избори за председника и чланове Градског одбора могу се вршити на непосредним изборима на којима гласају сви чланови са територије градске организације или на Скупштини (већинској или делегатској).

Одлуку о непосредним изборима доноси Извршни одбор Удружења.

Градски одбор има свој печат округлог облика са текстом на ободу » Краљевина Србија – Београд« исписан ћириличним писмом и по средини стоји текст назива града у једном реду, такође исписан ћириличним писмом, док у друга два реда пише »ГРАДСКИ ОДБОР«  исписан ћириличним писмом.  Сагласност за израду печата општинског одбора даје, на захтев председника градског одбора, председник Извршног одбора.

Остале надлежности, састав, избор и опозив ових органа као и поступак спровођења непосредних избора уређује се Правилником о локалној организацији и Правилником о изборима у Удружењу.

VI ДЕО

СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 56.

Извори из којих Удружење прибавља средства потребна за обављање активности и редован рад Удружења су:

 1. јавни извори- средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијале аутономије и буџета јединице локалне самоуправе; страни фондови
 2. приватни извори- чланарине, прилози правних и физичких лица.

Члан 57.

Управни одбор Удружења усваја финансијски план најкасније до 30.12. текуће године за идућу календарску годину на предлог генералног секретара Удружења.

Удружење води своје финансијско-материјално пословање преко текућег рачуна у складу са Законом.

Члан 58.

Расподела прихода од чланарине и других извора као и друга питања у вези са располагањем средстава Здружења регулисана су Правилником о финансијском пословању Удружења.

Члан 59.

Општински и градски одбори дужни су да једном годишње подносе Извештај о финансијском пословању Генералном Секретару Удружења и Надзорном одбору.

Надзорни одбор подноси извештај Управном одбору Удружења о пословању Удружења једанпут годишње.

VII ДЕО

ОПШТИ АКТИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 60.

Општи акти Удружења су:

     1 . Статут

 1. Пословник Скупштине
 2. Пословник Управног одбора
 3. Пословник Извршног одбора
 4. Пословник о раду општинских и градских одбора
 5. Правилник о чланарини
 6. Правилник о финансијском пословању
 7. Правилник о локалној организацији
 8. Правилник о изборима у Удружењу
 9. Правилник о организацији и систематизацији послова у Удружењу
 10. Правилник о дисциплинској одговорности
 11. Правилник о раду Краљеве омладине.
 12. други општи акти.

VIII ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 61.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом. У случају престанка рада имовина Удружења се преноси на Фондацију Принцезе Катарине Карађорђевић.

Доношење Статута

Члан 62.

Поступак за доношење Статута може покренути Управни одбор.
Одлука о покретању поступка промене Статута садржи разлоге и састав комисије за промену Статута.

Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Удружења, која траје најмање 15 дана. Након спроведене расправе на основу пристиглих ставова, Комисија сачињава са мишљењем Статутарне комисије, нацрт Статута који доставља Управном одбору на разматрање.

Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандамана, Управни одбор утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова присутних делегата.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

Ступање на снагу

Члан 63.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

Престанак важења Статута

Члан 64.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Удружења донет 06. 06. 2009. године.

Важење аката

Члан 65.

Одредбе општих аката Удружења које нису у складу са овим Статутом неће се примењивати.

Сва општа акта Удружења морају се ускладити са овим Статутом у року од 120 дана од дана ступања на снагу.