Opštinski odbor Veliko Gradište učestvovao je u radovima na uređivanju manastira Tumane, 26. maja 2017.

Ma­na­stir Tu­man na­la­zi se na de­vet ki­lo­me­ta­ra uda­lje­no­sti od Go­lup­ca, u pod­nož­ju go­lu­bač­kih pla­ni­na, okru­žen šu­mom, na le­voj oba­li Tu­man­ske re­ke, što sa­moj sve­ti­nji da­je po­seb­nu le­po­tu.

Više o manastiru pročitajte na sajtu: https://manastirtumane.org/