Statut Udruženja

Na osnovu čl. 62 stav. 4 Statuta Udruženja Kraljevina Srbija, a u skladu sa članom 22. stav 1. Istog, kao i člana 22. stav 4. Zakona o udruženjima (Sl. Glasnik RS 51/2009 od 14. 07. 2009 godine) Skupština Udruženja Kraljevina Srbija na sednici održanoj dana 10. marta 2013. godine usvaja izmenjen i dopunjen:

 

STATUT

UDRUŽENjA KRALjEVINA SRBIJA

PREAMBULA

Udruženje Kraljevina Srbija osnovano je pod Patronatom Njegovog Kraljevskog Visočanstva Prestolonaslednika Aleksandra II Karađorđevića.

I DEO

UVODNE ODREDBE

Predmet Statuta

Član 1.

Ovim Statutom Udruženje Kraljevina Srbija (u daljem tekstu: Udruženje) uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sedište, ciljeve, način informisanja javnosti, načela delovanja, prava i obaveze članova, oblike organizovanja, organe upravljanja, načine njihovog izbora i opoziva, imenovanja i smenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, kao i druga pitanja od značaja za članstvo i rad Udruženja.

Osnovna načela organizovanja i delovanja

Član 2.

Udruženje  je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana, radi ostvarivanja ciljeva u oblasti  promovisanja ideje obnove ustavne parlamentarne monarhije u Srbiji, negovanja tradicije, istorije i kulture srpskog naroda, kao i svih naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije, promovisanje demokratije, ljudskih prava, tolerancije, obrazovanja, porodice, zaštite životne sredine, sporta i zdravog života u celini.

Ciljevi Udruženja su širenje ideje monarhije, unapređenje demokratije, ljudskih i manjinskih prava, promovisanje ideje tolerancije i uzajamnog poštovanja među verskim i nacionalnim grupama u Republici Srbiji kroz obrazovanje i edukaciju,  promocija kulturnog i istorijskog nasleđa, zdravog načina života, kao i saradnja sa sličnim udruženjima i asocijacijama na nivou Republike Srbije i dijaspore.

Član 3.

U ostvarivanju programskih načela i ciljeva iz Člana 2. ovoga Statuta Udruženje se koristi demokratskim i nenasilnim sredstvima, ne prihvatajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode.

Član 4.

U ostvarivanju ciljeva i programskih načela Udruženje sarađuje sa političkim strankama i udruženjima u zemlji i inostranstvu.

Naziv, sedište, pečat i znak, predstavljanje i zastupanje

Član 5.

Pun naziv Udruženja je Udruženje Kraljevina Srbija, a skraćeni naziv Kraljevina Srbija ili KS.

Član 6.

Sedište Udruženja je u Beogradu.

Udruženje ima pečat, okruglog oblika sa tekstom na obodu » Kraljevina Srbija – Beograd« ispisan ćiriličnim pismom.

Udruženje ima svoj znak – Stilizovana slova KS sa krunom iznad njih.

Slava Udruženja je Sveti Simeon Mirotočivi.

Član 7.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Udruženja. Predsednik može ovlastiti druga lica da zastupaju i predstavljaju Udruženje u skladu sa ovim Statutom.

Javnost rada

Član 8.

Rad i delovanje Udruženja je javan. Javnost rada i delovanje organa i članstva Udruženja ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, učestvovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i delujući na javno mnjenje građana,  simpatizera i članova Udruženja.

II DEO

ČLANSTVO

Član Udruženja

Član 9.

Član Udruženja može biti svako ko popuni pristupnicu i prihvati osnovna načela Statuta Udruženja.

Prava članova

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. bira i bude biran u sve organe Udruženja;
 2. ravnopravno učestvuje u aktivnostima Udruženja;
 3. slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Udruženja;
 4. slobodno daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i osnovnim programskim stavovima Udruženja;
 5. dobije zaštitu Udruženja ako bude ugrožen zbog obavljanja aktivnosti vezanih za rad Udruženja;
 6. učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 7. bude informisan o aktivnostima Udruženja;
 8. ostvaruje i druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Udruženja.

Obaveze članova

Član 11.

Član Udruženja ima obavezu da:

 1. poštuje Statut i odluke organa Udruženja;
 2. zastupa i ostvaruje ciljeve, stavove i odluke Udruženja u javnosti;
 3. radi na očuvanju ugleda Udruženja i unapređuje isti;
 4. dolazi na sastanke organa i tela Udruženja čiji je član;
 5. plaća članarinu;
 6. ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom ili opštim aktima Udruženja.

Prestanak članstva

Član 12.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. istupanjem iz Udruženja (pisanim putem ili činom povratka članske karte);
 2. donošenjem konačne odluke o isključenju;
 3. smrću člana

Član kome je članstvo prestalo na osnovu tačke: 1. iz stava 1. ovoga člana, stiče pravo ponovnog učlanjenja nakon isteka pola godine od prestanka članstva.

Odgovornost članova

Član 13.

Za postupke kojima nanese štetu ugledu i interesima Udruženja, član odgovara  disciplinski.

Član 14.

Protiv člana čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka organa Udruženja ili nečasnim delima i grubim postupcima krši Statut i ciljeve Udruženja i na taj način šteti ugledu Udruženja, sprovodi se disciplinski postupak.

Način sprovođenja i mere koje se mogu izreći u disciplinskom postupku bliže uređuje Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti koji usvaja Upravni odbor.

Počasni član

Član 15.

Status počasnog člana Udruženja može biti dodeljen pojedincu zbog izuzetnog doprinosa radu Udruženja ili za naročite zasluge u oblasti uspostavljanja, razvoja i promovisanja ustavne parlamentarne monarhije i drugih načela kojima je Udruženje privrženo.

Odluku o dodeljivanju statusa počasnog člana donosi predsednik Udruženja ili Upravni odbor Udruženja.

Prava manjine

Član 16.

Članovi Udruženja koji se ne slažu sa odlukom većine, imaju pravo da svoje mišljenje i dalje zastupaju i brane u okviru organa Udruženja.

Član Udruženja ne može biti pozvan na odgovornost zbog iznetog mišljenja ili glasanja u okviru organa Udruženja.

Grupa od 1/3 članova svakog organa ima pravo da traži reviziju odluke od strane višeg organa u Udruženju.

III DEO

ORGANIZACIJA I ORGANI UDRUŽENjA

Osnovi organizacije

Član 17.

Udruženje je organizovano na teritorijanom principu.

Organizaciju Udruženja čine: opštinski i gradski odbori, a po potrebi i mesni odbori, na čijoj teritoriji članovi Udruženja imaju prebivalište, odnosno boravište najmanje 6 meseci.

U opštinama i gradovima u kojima se nisu stekli uslovi za formiranje odbora Udruženja iz stava 2. ovog člana ili u kojima je raspuštena organizacija Udruženja, deluju poverenici Udruženja.

Način rada i organizacija poverenika određen je Pravilnikom o radu i organizaciji poverenika Udruženja Kraljevina Srbija, koji donosi Upravni odbor Udruženja.

Član 18.

Članovi Udruženja mogu se organizovati u savete i resorne odbore.

Član 19.

Udruženje Kraljevina Srbija je jedinstvena organizacija.

Udruženje Kraljevina Srbija u pravnom prometu deluje kao jedno pravno lice.

Organi Udruženja

Član 20.

Organi Udruženja  su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Predsednik
 4. Potpredsednici
 5. Sekretarijat
 6. Izvršni odbor
 7. Nadzorni odbor
 8. Statutarna komisija

 

Skupština

Član 21.

Skupština može biti izborna i radna.

Izborna skupština može biti redovna i vanredna.

Redovna izborna skupština održava se po pravilu na svake 2 godine.

Radna skupština održava se svake godine.

Skupštinu Udruženja saziva predsednik Udruženja ili Upravni odbor.

Pripremama Skupštine rukovodi Organizacioni odbor koji bira Upravni odbor na predlog predsednika Udruženja.

Odluka o sazivanju Skupštine objavljuje se mesec dana pre održavanja izborne skupštine, odnosno 15 dana pre održavanja radne skupštine.

Član 22.

Skupština:

 1. donosi Statut Udruženja i utvrđuje strategiju rada Udruženja;
 2. donosi deklaracije, utvrđuje smernice i stavove;
 3. razmatra i usvaja izveštaj predsednika Udruženja o radu Udruženja u periodu između dve Skupštine;
 4. razmatra i usvaja izveštaj Statutarne komisije i Nadzornog odbora;
 5. bira i razrešava predsednika Udruženja, potpredsednike Udruženja, 5 članova Upravnog odbora, 3 člana Statutarne komisije i 3 člana Nadzornog odbora;
 6. donosi Poslovnik o svom radu;
 7. razmatra ostala pitanja vezana za delovanje Udruženja.

Član 23.

Skupštinu čine:

 1. predsednik Udruženja
 2. članovi Upravnog odbora
 3. generalni sekretar i dva sekretara pomoćnika
 4. predsednik i članovi Izvršnog odbora
 5. predsednik i članovi Nadzornog odbora
 6. članovi statutarne komisije
 7. predsednici i koordinatori resornih odbora
 8. po dva ovlašćena delegata iz svakog gradskog ili opštinskog odbora, prethodno potvrđenih od strane Izvršnog odbora
 9. poverenici Udruženja

Član 24.

Skupština Udruženja može punovažno odlučivati ako je prisutna većina od ukupnog broja delegata Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih delegata, osim ako je Poslovnikom o radu Skupštine drugačije uređeno.

Član 25.

Prilikom kandidovanja za sve organe Udruženja, mora se voditi računa da su kandidati od opšteg značaja u radu i njihovom doprinosu za Udruženje, da predstavljaju teritorijalnu, polnu, starosnu i nacionalnu strukturu Udruženja.

Prilikom kandidovanja za sve organe Udruženja mora se uvažiti srazmerna zastupljenost od najmanje 1/3 pripadnika manje zastupljenog pola.

Član 26.

Odredbe o postupku i načinu izbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Skupštine i Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Upravni odbor

Član 27.

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja u Udruženju između dva zasedanja Skupštine.

Upravni odbor se sastaje najmanje jednom u dva meseca.

Član 28.

Upravni odbor:

 1. utvrđuje politiku Udruženja;
 2. sprovodi odluke Skupštine;
 3. utvrđuje predlog Statuta Udruženja, kao i njihove izmene i dopune;
 4. odlučuje o udruživanju u savez organizacija i o učlanjivanju u međunarodne organizacije;
 5. na predlog predsednika Udruženja bira predsednika Izvršnog odbora, generalnog sekretara i dva sekretara pomoćnika.
 6. odlučuje o oblicima organizovanja u Udruženju u skladu sa Statutom Udruženja;
 7. na predlog Izvršnog odbora donosi odluku o visini godišnje članarine;
 8. usvaja izveštaj Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja;
 9. usvaja izveštaj Izvršnog odbora;
 10. obrazuje stalne i povremene komisije sa određenim zadacima;
 11. verifikuje mandat svojim članovima;
 12. saziva Skupštinu;
 13. donosi Poslovnik i druge opšte akte Udruženja iz svoje nadležnosti;
 14. obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Udruženja.

Upravni odbor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da delegira drugim organima Udruženja.

Član 29.

U izuzetnim slučajevima, kada ga za to Patron ovlasti, Upravni odbor ili predsednik Udruženja može da donese odluku iz nadležnosti Skupštine Udruženja, kada donošenje takve odluke ne trpi odlaganje, a njime se rešava bitno pitanje ili sprečava nastupanje štetnih posledica po Udruženje.

Odluku iz prethodnog stava Upravni odbor donosi dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova Upravnog odbora i ovakvom odlukom ne mogu biti derogirana Statutom garantovana prava članova propisane nadležnosti organa Udruženja.

Upravni odbor ili predsednik Udruženja, pre donošenja odluke iz stava 1. ovog člana, dužan je da pribavi mišljenje Statutarne komisije.

Upravni odbor, sve odluke donete u skladu sa stavovima 1, 2. i 3. ovog člana, upućuje Skupštini na verifikaciju na prvom narednom zasedanju.

Ukoliko Skupština ne verifikuje odluke iz stava 4. ovog člana, Izborna Skupština Udruženja se mora održati u roku od 90 dana od odbijanja verifikacije odluke.

Član 30.

Upravni odbor čine:

 1. Predsednik Udruženja
 2. Potpredsednici Udruženja
 3. Generalni Sektetar Udruženja
 4. ostalih 5 članova.

Član 31.

Upravni odbor može punopravno da odlučuje ako sednici prisustvuje većina članova, a odluke se donose većinom prisutnih članova.

Za donošenje odluke o pokretanju postupka za izglasavanje nepoverenja predsedniku Udruženja i potpredsednicima Udruženja, potrebna je većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor o svim pitanjima po pravilu odlučuje javno. Upravni odbor može odlučiti da glasanje o bilo kom pitanju iz njegove nadležnosti bude tajno.

Član 32.

Odredbe o postupku i načinu rada Upravnog odbora utvrđuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

Predsednik

Član 33.

Predsednik Udruženja predstavlja, zastupa i rukovodi Udruženjem.

Mandat predsednika traje dve godine.

U skladu sa članom 22. stav 1. tač. 5 predsednika bira Skuština Udruženja.

Način i postupak sprovođenja neposrednih izbora bliže se određuje Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Član 34.

Predsednik Udruženja:

 1. predstavlja i zastupa Udruženje u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja u zemlji i inostranstvu;
 2. stara se o izvršavanju odluka Skupštine,
 3. saziva i, po pravilu, predsedava sednicama Upravnog odbora;
 4. saziva Skupštinu Udruženja;
 5. delegira određena zaduženja potpredsednicima;
 1. imenuje portparola;
 2. predlaže za izbor Skupštini, u skladu sa članom 22. stav 1. tač. 5, 5 člana Upravnog odbora;
 3. predlaže za izbor Skupštini, u skladu sa članom 22. stav 1. tač. 5, kandidate za Potpredsednike Udruženja;
 4. u skladu sa članom 29. Statuta stav 1. može doneti odluku iz nadležnosti Skupštine Udruženja;
 5. predlaže Upravnom odboru, u skladu sa članom 41. sastav Sekretarijata, odnosno Generalnog sekretara i dva sekretara pomoćnika.
 6. podnosi izveštaj o radu Udruženja Skupštini i Upravnom odboru;
 7. daje punomoćje za zastupanje Udruženja pred sudom ili drugim organom;
 8. potpisuje finansijska dokumenta Udruženja u skladu sa pravilnikom o finansijskom poslovanju.

Član 35.

Predsednik Udruženja može sazvati sednicu svakog organa i tela u Udruženju.

Član 36.

Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini. Na predlog Upravnog odbora ili 1/3 članova Skupštine može se na Skupštini pokrenuti pitanje poverenja predsedniku Udruženja. Glasanje o poverenju može da traži i sam predsednik Udruženja. Odluka o nepoverenju je prihvaćena ako je za nju glasala većina od ukupnog broja delegata na Skupštini. Izglasavanjem nepoverenja, nakon pribavljanja mišljenja Patrona, predsedniku Udruženja prestaje mandat.

Predsednik Udruženja može pre isteka mandata da podnese ostavku.

U slučaju iz stava 1. i stava 2. Izborna Skupština Udruženja se mora održati u roku od 60 dana od prestanka mandata.

Potpredsednici 

Član 37.

Udruženje ima potpredsednike koje bira Skupština na predlog predsednika Udruženja, a mandar im traje dve godine.

Broj potpredsednika predlaže predsednik Udruženja Skupštini na usvajanje.

Član 38.

Potpredsednici  Udruženja su zaduženi za realizaciju programskih načela i ciljeva Udruženja, u skladu sa uputstvima koja dobiju od Upravnog odbora.

Potpredsednici  za svoj rad odgovaraju Skupštini i predsedniku Udruženja.

Član 39.

Predsednik može pokrenuti postupak za izglasavanje nepoverenja potpredsednicima Udruženja na način koji je bliže uređen Poslovnikom Skupštine i Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Sekretarijat

Član 40.

Sekretarijat Udruženja čine generalni sekretar i dva sekretara pomoćnika i svi sekretari opštinskih i gradskih odbora Udruženja.

Generalnog sekretara bira Upravni odbor Udruženja, na predlog predsednika Udruženja i on za svoj rad odgovara Upravnom odboru i predsedniku Udruženja.

Dva sekretara pomoćnika bira Upravni odbor na predlog predsednika Udruženja i oni za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru i generalnom sekretaru.

Mandat generalnog sekretara traje dve godine.

Rad Sekretarijata će biti bliže određen Pravilnikom o radu sekretarijata Udruženja.

Član 41.

Generalni Sekretar Udruženja:

 1. vrši funkciju sekretara Upravnog odbora;
 2. rukovodi radom Sekretarijata Udruženja;
 3. uz pribavljeno mišeljenje predsednika Udruženja koordinira i izrađuje finansijski plan za iduću kalendarsku godinu i podnosi isti na usvajanje Upravnom odboru Udruženja najkasnije do 01.12. tekuće godine za sledeću godinu, te koordinira izradu finansijskih planova organizacija Udruženja;
 4. potpisuje finansijska dokumenta Udruženja u skladu sa pravilnikom o finansijskom poslovanju;
 5. raspolaže pokretnom imovinom uz pribavljeno mišljenje predsednika Udruženja;
 6. vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Upravnom odboru Udruženja svakih 6 meseci;
 7. odgovara za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja i vođenje knjiga Udruženja;
 8. potpisuje ugovore o sticanju i otuđenju nepokretne imovine Udruženja uz predhodno odobrenje Upravnog odbora Udruženja i pribavljeno mišljenje predsednika Udruženja;
 9. obavlja i druge poslove koje mu Upravni odbor da u nadležnost.

Izvršni odbor

Član 42.

Izvršni odbor je izvršni organ Upravnog odbora.

Mandat Izvršnog odbora traje 2 godine.

Izvršni odbor se sastoji iz stalnih članova i  šefova resora.

Stalni članovi Izvršnog odbora su: predsednik Izvršnog odbora, potpredsednici Izvršnog odbora, sekretar izvršnog odbora i predsednik Kraljeve omladine

Broj i nadležnost šefova resora određuje predsednik Izvršnog odbora.

Upravni odbor bira, na predlog predsednika Udruženja, predsednika Izvršnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora  predlaže sastav Izvršnog odbora, u smislu stava 5. ovog člana,  kao i plan i program njegovog rada.

Upravni odbor glasa o predlogu sastava Izvršnog odbora u celini. Ukoliko predlog ne dobije većinu glasova prisutnih članova Upravnog odbora, Upravni odbor je dužan da delegira novog kandidata za predsednika Izvršnog odbora na sledećoj sednici Upravnog odbora.

Ukoliko predsednik Izvršnog odbora podnese ostavku ili iz drugog razloga trajno nije u mogućnosti da obavlja dužnost, potpredsednik Izvršnog odbora je dužan da vodi poslove Izvršnog odbora do izbora novog, a najduže do prve naredne sednice Upravnog odbora.

Predsednik Izvršnog odbora može predložiti razrešenje dužnosti člana Izvršnog odbora Upravnom odboru.

1/3 članova Upravnog odbora mogu postaviti pitanje poverenja Izvršnom odboru. U tom slučaju se zakazuje sednica Upravnog odbora, a najkasnije 30 dana od dana kada je podnet predlog, na kojoj će se raspravljati i odlučivati o ovom predlogu.

Član 43.

Izvršni odbor:

 1. odgovara za sprovođenje odluka Upravnog odbora;
 2. odlučuje o pitanjima organizacije rada Udruženja;
 3. raspravlja o oblicima organizovanja u Udruženju;
 4. prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Udruženja i predlaže mere;
 5. odlučuje o osnivanju odbora;
 6. raspušta organe lokalne organizacije i imenuje poverenike;
 1. stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa Pravilnikom o izborima u Udruženju koji usvaja Upravni odbor; potvrđuje izbor svih organa lokalne organizacije;
 2. u slučaju direktnog kršenja odluka Upravnog odbora Izvršni odbor može voditi disciplinski postupak u prvom stepenu;
 3. donosi Poslovnik o svom radu;
 4. donosi Poslovnik o radu opštinskih i gradskih odbora Udruženja.
 5. obavlja i druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 44.

Sednice Izvršnog odbora održavaju se po potrebi, a najmanje jednom mesečno.

Statutarna komisija

Član 45.

Statutarna komisija ima  3 člana koje bira i razrešava Skupština Udruženja.

Mandat Statutarne komisije je dve godine.

Statutarna komisija:

 1. tumači Statut i druga opšta akta Udruženja;
 2. priprema nacrt izmena i dopuna statuta, po odluci Upravnog odbora;
 3. priprema nacrt izmena i dopuna drugih opštih akata Udruženja;
 4. odlučuje o usklađenosti odluka organa Udruženja sa Statutom;
 5. rešava sukob nadležnosti organa u Udruženju, kada Statutom nije drugačije određeno;
 6. odlučuje u drugom stepenu disciplinskog postupka;
 7. podnosi izveštaj o radu Skupštini;
 8. donosi Poslovnik o svom radu.

Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Udruženja mogu tražiti svi organi u Udruženju.

Tumačenje Statutarne komisije je konačno i obavezujuće za sve organe, tela i članove Udruženja.

Izbor i razrešenje predsednika i članova Statutarne komisije uređuje se Poslovnikom Skupštine i Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Nadzorni odbor

Član 46.

Nadzorni odbor je kontrolno-nadzorni organ Udruženja.

Mandat Nadzornog odbora je dve godine.

Nadzorni odbor čine 3 člana koje bira i razrešava Skupština Udruženja.

Nadzorni odbor kontroliše prihode Udruženja, upotrebu finansijskih sredstava Udruženja koja je u vlasništvu Udruženja ili kojom Udruženje raspolaže po drugom osnovu.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Upravnom odboru Udruženja.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj o svom radu Skupštini Udruženja.

Izbor i razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora, kao i njihov rad, uređuju se Poslovnikom skupštine i Pravilnikom o izborima u Udruženju.

IV DEO

POSEBNI OBLICI ORGANIZOVANjA

Kraljeva omladina

Član 47.

Kraljeva omladina je posebna organizacija članova Udruženja koji su mlađi od 24 godina čiji je cilj širenje ideje monarhije i demokratije među omladinom.

Organizacija i delovanje Kraljeve omladine uređuje se Pravilnikom koji donosi Skupština Kraljeve omladine, a koji odobrava Upravni odbor Udruženja.

SAVET Udruženje Kraljevina Srbija

Član 48.

U cilju unapređenja svog planskog delovanja, korišćenja iskustava i potencijala pređašnjih rukovodilaca Udruženja i uglednih aktivnih članova i simpatizera, kao savetodavni organ Udruženje formira svoj Savet.

Savet priprema i jednom godišnje predlaže Skupštini dokument Strateškog delovanja Udruženja, za period od minimum jedne godine. Savet predlaže pravce delovanja Udruženja, priprema i predlaže Skupštini i drugim organima Udruženja druga dokumenta u skladu sa tim. Savet delovanjem svojih članova aktivno učestvuje u pozicioniranju Udruženja u društvu a sve u cilju širenja ideje monarhije, demokratije i ispunjavanja misije Udruženja Kraljevina Srbija.

Savet udruženja je posebna organizacija članova i simpatizera Udruženja, koji, pored ostalih, čine nekadašnji visoki funkcioneri uprave udruženja, kao i svi ostali ugledni članovi i građani koji budu pozvani od strane samog Saveta, a koji svojim iskustvom i znanjem mogu da doprinesu ostvarenju ciljeva Udruženja.

Član udruženja koji je u Savetu ne može obavljati drugu funkciju u udruženju.

Članove Saveta bira Upravni odbor na predlog Predsednika udruženja ili članova Saveta. Mandat članstva u Savetu nema vremenskog ograničenja.

Članstvo u Savetu može prestati samo Odlukom o isključenju donetom postignutim konsenzusom svih ostalih članova Saveta ili prestankom članstva u Udruženju ukoliko je član saveta i član Udruženja. Sve ostale odluke Savet donosi većinom glasova.

Savet se sastaje na radnom sastanku jednom godišnje, kao i po potrebi, a na poziv Predsedavajućeg.

Sastanke Saveta saziva i vodi Predsedavajući.

Organizacija i delovanje Saveta uređuje se Pravilnikom koji donosi Savet, a koji odobrava Upravni odbor Udruženja

V DEO

LOKALNA ORGANIZACIJA

Lokalne organizacije

Član 49.

Udruženje na lokalnom nivou svoje ciljeve ostvaruje kroz:

 1. opštinske odbore
 2. gradske odbore
 3. mesne odbore, ako se za takav vid iskaže potreba od strane nadležnog lokalnog opštinskog ili gradskog ogranka a pribavi dozvola Izvršnog odbra.

Organi lokalne organizacije promovišu ciljeve Udruženja na području na kome deluju, organizuju i pridobijaju nove članove i sprovode ciljeve Udruženja na lokalnom nivou u skladu sa Statutom i odlukama Udruženja.

Pitanja organizacije i delovanja lokalnih organa Udruženja uređuju se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji Udruženja, koji donosi Upravni odbor.

Mandat svih organa lokalne organizacije traje 2 godine.

Opštinski ogranak

Član 50.

Opštinski ogranak čine svi članovi Udruženja sa teritorije opštine.

Opštinski ogranak se formira radi ostvarivanja ciljeva Udruženja na teritoriji opštine.

Organi opštinskog ogranka su:

 1. skupština opštinskog ogranka;
 2. opštinski odbor;

Izbori za predsednika i članove Opštinskog odbora vrše se na neposrednim izborima na kojima glasaju svi članovi Opštinskog ogranka ili na Skupštini (većinskoj ili delegatskoj).

Način izbora određuje Izvršni odbor na obrazloženi predlog Opštinskog odbora u skladu sa Pravilnikom o izborima u Udruženju.

Izbor predsednika i članova stalnog sastava Opštinskog odbora potvrđuje Izvršni odbor.

Skupština opštinskog ogranka

Član 51.

Skupština opštinskog ogranka je najviši organ lokalne organizacije Udruženja.

Skupština opštinskog ogranka može biti izborna i radna.

Redovna izborna skupština opštinskog ogranka održava se po pravilu svake druge godine, vanredna po potrebi.

Radna se održava svake godine.

Član 52.

Skupština opštinskog ogranka:

 1. odlučuje o Izveštaju o radu koji podnosi predsednik Opštinskog odbora;
 2. bira, razrešava, odnosno potvrđuje prethodni izbor predsednika i članova stalnog sastava opštinskog odbora;
 3. bira, razrešava, odnosno potvrđuje prethodni izbor predsednika i potpredsednika opštinskog odbora Kraljeve omladine
 4. razmatra i ostala pitanja od važnosti za Udruženje, na nivou lokalne samouprave;

 

Opštinski odbor

Član 53.

Opštinski odbor je organ Udruženja koji rukovodi radom opštinskog ogranka.

Opštinski odbor čine:

 1. predsednik opštinskog odbora;
 2. članovi stalnog sastava opštinskog odbora;
 3. predsednik i potpredsednik opštinskig odbora Kraljeve omladine;
 4. član Upravnog odbora sa teritorije opštine.

Član 54.

Osnovne nadležnosti Opštinskog odbora:

 1. organizuje rad Udruženja na teritoriji opštine;
 2. promoviše ciljeve Udruženja na teritoriji opštine;
 3. sprovodi odluke organa Udruženja na svojoj teritoriji;
 4. predlaže kandidate za sve organe i tela koja se biraju na Skupštini Udruženja i Gradskim skupštinama;
 5. odlučuje u prvom stepenu disciplinskog postupka;
 6. bira sekretara opštinskog odbora iz reda članova stalnog sastava opštinskog odbora, na predlog predsednika opštinskog odbora;
 7. bira potpredsednika opštinskog odbora iz reda članova stalnog sastava opštinskog odbora, na predlog predsednika opštinskog odbora;
 8. kontroliše rad opštinskog odbora Kraljeve omladine.

Opštinski odbor ima svoj pečat okruglog oblika sa tekstom na obodu » Kraljevina Srbija – Beograd« ispisan ćiriličnim pismom i po sredini stoji tekst naziva opštine u jednom redu, takođe ispisan ćiriličnim pismom, dok u druga dva reda piše » OPŠTINSKI ODBOR«  ispisan ćiriličnim pismom. Saglasnost za izradu pečata opštinskog odbora daje, na zahtev predsednika opštinskog odbora, predsednik Izvršnog odbora.

Ostale nadležnosti, kao i druga pitanja vezana za rad ovih organa uređuju se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji.

 

Gradski odbor

Član 55.

Gradska organizacija se formira radi sprovođenja ciljeva Udruženja na teritoriji grada.

Organi gradske organizacije su Skupština, Gradski odbor i  predsednik gradskog odbora.

Osnovne nadležnosti Gradskog odbora:

 1. ostvaruje ciljeve Udruženja na svojoj teritoriji;
 2. sprovodi odluke Udruženja na svojoj teritoriji;
 3. predlaže Izvršnom odboru raspuštanje opštinskih organizacija i imenovanje poverenika na teritoriji svoje organizacije;

Izbori za predsednika i članove Gradskog odbora mogu se vršiti na neposrednim izborima na kojima glasaju svi članovi sa teritorije gradske organizacije ili na Skupštini (većinskoj ili delegatskoj).

Odluku o neposrednim izborima donosi Izvršni odbor Udruženja.

Gradski odbor ima svoj pečat okruglog oblika sa tekstom na obodu » Kraljevina Srbija – Beograd« ispisan ćiriličnim pismom i po sredini stoji tekst naziva grada u jednom redu, takođe ispisan ćiriličnim pismom, dok u druga dva reda piše »GRADSKI ODBOR«  ispisan ćiriličnim pismom.  Saglasnost za izradu pečata opštinskog odbora daje, na zahtev predsednika gradskog odbora, predsednik Izvršnog odbora.

Ostale nadležnosti, sastav, izbor i opoziv ovih organa kao i postupak sprovođenja neposrednih izbora uređuje se Pravilnikom o lokalnoj organizaciji i Pravilnikom o izborima u Udruženju.

VI DEO

SREDSTVA ORGANIZACIJE

 

Član 56.

Izvori iz kojih Udruženje pribavlja sredstva potrebna za obavljanje aktivnosti i redovan rad Udruženja su:

 1. javni izvori- sredstva iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice teritorijale autonomije i budžeta jedinice lokalne samouprave; strani fondovi
 2. privatni izvori- članarine, prilozi pravnih i fizičkih lica.

Član 57.

Upravni odbor Udruženja usvaja finansijski plan najkasnije do 30.12. tekuće godine za iduću kalendarsku godinu na predlog generalnog sekretara Udruženja.

Udruženje vodi svoje finansijsko-materijalno poslovanje preko tekućeg računa u skladu sa Zakonom.

Član 58.

Raspodela prihoda od članarine i drugih izvora kao i druga pitanja u vezi sa raspolaganjem sredstava Združenja regulisana su Pravilnikom o finansijskom poslovanju Udruženja.

Član 59.

Opštinski i gradski odbori dužni su da jednom godišnje podnose Izveštaj o finansijskom poslovanju Generalnom Sekretaru Udruženja i Nadzornom odboru.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj Upravnom odboru Udruženja o poslovanju Udruženja jedanput godišnje.

VII DEO

OPŠTI AKTI UDRUŽENjA

 

Član 60.

Opšti akti Udruženja su:

     1 . Statut

 1. Poslovnik Skupštine
 2. Poslovnik Upravnog odbora
 3. Poslovnik Izvršnog odbora
 4. Poslovnik o radu opštinskih i gradskih odbora
 5. Pravilnik o članarini
 6. Pravilnik o finansijskom poslovanju
 7. Pravilnik o lokalnoj organizaciji
 8. Pravilnik o izborima u Udruženju
 9. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Udruženju
 10. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti
 11. Pravilnik o radu Kraljeve omladine.
 12. drugi opšti akti.

VIII DEO

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 61.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada imovina Udruženja se prenosi na Fondaciju Princeze Katarine Karađorđević.

Donošenje Statuta

Član 62.

Postupak za donošenje Statuta može pokrenuti Upravni odbor.
Odluka o pokretanju postupka promene Statuta sadrži razloge i sastav komisije za promenu Statuta.

Komisija izrađuje prednacrt Statuta i upućuje ga na raspravu svim organima Udruženja, koja traje najmanje 15 dana. Nakon sprovedene rasprave na osnovu pristiglih stavova, Komisija sačinjava sa mišljenjem Statutarne komisije, nacrt Statuta koji dostavlja Upravnom odboru na razmatranje.

Nakon razmatranja i usvajanja ili odbacivanja podnetih amandamana, Upravni odbor utvrđuje predlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Skupština glasanjem za tekst u celini donosi Statut većinom glasova prisutnih delegata.

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

Stupanje na snagu

Član 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Prestanak važenja Statuta

Član 64.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Udruženja donet 06. 06. 2009. godine.

Važenje akata

Član 65.

Odredbe opštih akata Udruženja koje nisu u skladu sa ovim Statutom neće se primenjivati.

Sva opšta akta Udruženja moraju se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu.